Mỡ LGEM 2

Mỡ EP với phụ gia Disulphite Molybden cho thiết bị công nghiệp nặng

Vòng bi làm việc ở tốc độ chậm và tải rất cao

Máy nghiền

Máy kéo xích

Vòng bi trục bánh xe nâng

Máy xây dựng như máy đóng cọc, cần trục, móc cầu trục

Danh mục:

Mô tả

Mỡ EP với phụ gia Disulphite Molybden cho thiết bị công nghiệp nặng

Vòng bi làm việc ở tốc độ chậm và tải rất cao

Máy nghiền

Máy kéo xích

Vòng bi trục bánh xe nâng

Máy xây dựng như máy đóng cọc, cần trục, móc cầu trục