Các loại cảo cải tiến, mở bằng lò xo kiểu TMMA

TMMA 60, TMMA 80, TMMA 120

Độc đáo, dễ sử dụng với cơ cấu lò xo để bám vào lưng của chi tiết cần cảo

Kết cấu tự khoá làm giảm nguy cơ trượt của chân cảo

Có 3 cỡ với lực cảo tối đa từ 6 đến 12 tấn (60kN đến 120kN)

Bộ trợ lực thuỷ lực tự chọn (TMHS 75, TMHS 100) cho loại TMMA 80 và TMMA 120

Mô tả

TMMA 60, TMMA 80, TMMA 120

Độc đáo, dễ sử dụng với cơ cấu lò xo để bám vào lưng của chi tiết cần cảo

Kết cấu tự khoá làm giảm nguy cơ trượt của chân cảo

Có 3 cỡ với lực cảo tối đa từ 6 đến 12 tấn (60kN đến 120kN)

Bộ trợ lực thuỷ lực tự chọn (TMHS 75, TMHS 100) cho loại TMMA 80 và TMMA 120